กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home เกี่ยวกับ กศน. เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ

อีเมล พิมพ์ PDF
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมและเป็นธรรม
1. ร้อยละของประชากรวัยแรงงานจบการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของหลักสูตรหรือกิจกรรมการเรียนรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น
2. ประชากรวัยแรงงานผู้เข้ารับการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ นำความรู้ไปพัฒนาสมรรถนะ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาอาชีพได้อย่างยั่งยืน 1. ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตรหรือกิจกรรม
2. ร้อยละของประชาชนมีกระบวนการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนได้ตามความต้องการ
3. ประชากรวัยแรงงานผู้เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน และการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชน
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
1. ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และมีทักษะ
2. ร้อยละของประชาชนมีกระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ พึ่งพาตนเองได้
4. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1. ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการ ที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรมเกิดการเรียนรู้และมีทักษะตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผู้เรียนและผู้รับบริการนำความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปบูรณาการในการเรียนการสอนของตน และนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนได้อย่างมีความสุข
5. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างกว้างขวาง ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรม เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในบทบาทและภารกิจการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพิบูลย์รักษ์
6. แหล่งเรียนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มโอกาส และช่องทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ และสนองตอบความต้องการของประชาชน 1. ร้อยละของผู้เรียนและผู้รับบริการที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละกิจกรรมเกิดการเรียนรู้มีทักษะในการอ่าน และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
2. ผู้เรียนและผู้รับบริการมีความรู้ที่หลากหลาย มีนิสัยรักการอ่าน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
7. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพิบูลย์รักษ์ นำเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารองค์กรและจัดบริการการเรียนรู้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา
8. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอพิบูลย์รักษ์ มีการพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ด้านการประกันคุณภาพสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท ภารกิจของสถานศึกษาสามารถสรุปรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 05 มกราคม 2016 เวลา 20:46 น. )  

Main Menu