กศน.เพื่อคนพิการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

.:: กศน.เพื่อคนพิการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ::.

ประชุมจัดทำแผน IEP ประจำปี 2560

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชุมจัดทำแผน IEP ประจำปี 2560

ตามหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ ศธ 0210.88/895 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะดำเนินโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานครูผู้สอนคนพิการในการจัดทำแผน IEP ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนคนพิการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ และความจำเป็นแต่ละประเภทความพิการและสามารถจัดทำแผน IEP ให้สอดคล้องกับผู้พิการแต่ละประเภทได้ จึงขอเชิญครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 เวลา 08:36 น. อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมครูผู้สอนคนพิการทุกคนในจังหวัดนครราชสีมา

อีเมล พิมพ์ PDF

หลักสูตรการอบรม
1. แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ  วิทยากร อ.ศิริวรรณ ทองสกุล ศกพ. สำนักงาน กศน.
2. แผนการเปลี่ยนผ่านและการส่งต่อ วิทยากร ผอ.วุฒิพล ทับธานี กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
3. การจัด กศน.เพื่อคนพิการแบบกึ่งโฮมสคูล , การนำฐานข้อมูลทางการศึกษาคนพิการมาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.เพื่อคนพิการ , การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการในการจัด กศน.เพื่อคนพิการแบบกึ่งโฮมสคูล , บทบาทภารกิจของครูผู้สอนคนพิการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคนพิการแบบโฮมสคูล ,การปรับสภาพแวดล้อมบ้านให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบกึ่งโฮมสคูล , การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานครูผู้สอนคนพิการ/นักศึกษาคนพิการ วิทยากร ผอ.พีรฉัตร  อนุวงศ์ กศน.อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 13:10 น. อ่านเพิ่มเติม...

ขอให้ครูผู้สอนคนพิการเตรียมข้อมูลผู้เรียนที่จะของบประมาณค่าตอบแทนครูในปีงบประมาณ 2558

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอให้ครูผู้สอนคนพิการเตรียมข้อมูลผู้เรียนที่จะของบประมาณค่าตอบแทนครูในปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 กันยายน 2014 เวลา 13:02 น.
Home