สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home เกี่ยวกับ สกร. เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

" สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

ความหมาย คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ จัดการศึกษาที่หลากหลาย ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน/ผู้รับบริการ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

" คิดเป็น อยู่อย่างพอเพียง "

ความหมาย คือ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาในการดำเนินชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข (พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี : ความรู้ คุณธรรม) พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันทำให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 02:30 น. )  

Main Menu