กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home กศน.ตำบลบ้านแดง

กศน.ตำบลบ้านแดง อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี


1. บุคลากร

รูปภาพ ข้อมูลบุคลากรสถานศึกษา กศน.ตำบลบ้านแดง

ชื่อ - สกุล: นางสาวยุวดี  คนฉลาด
ตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กศน.ตำบล
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หมายเหตุ : ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า กศน.ตำบล
(คำสั่งสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ที่ 157/2565 ลงวันที่ 3 พ.ย. 2565)

ชื่อ - สกุล: นายพงศกร  บัวสิงห์
ตำแหน่ง: ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง)
วุฒิการศึกษา: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: อส.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

*เข้าทำงานวันที่ 30 ธ.ค. 2563

ชื่อ - สกุล: นายสุรพงษ์  โสสะสุนทร
ตำแหน่ง: ครู ศรช./ปวช. (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: บธ.บ. (การตลาด)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ชื่อ - สกุล: นางสาวอารีวรรณ  หารินทะชาติ
ตำแหน่ง: ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) (กศน.ตำบลบ้านแดง)
วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: วท.บ. (ชีววิทยาทั่วไป)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

*เข้าทำงานวันที่ 21 ธ.ค. 2562

ชื่อ - สกุล: นายอนุสิต  ภูแช่มโชติ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ (ตำบลบ้านแดง, ตำบลนาทราย, ตำบลดอนกลอย)
วุฒิการศึกษา: วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

*เข้าทำงานวันที่ 11 ก.พ. 2562

ชื่อ - สกุล: นางสาวพิไรวรรณ  พากุล
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ (ตำบลบ้านแดง, ตำบลนาทราย, ตำบลดอนกลอย)
สังกัด: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: บธ.บ. (การจัดการธุรกิจด้านการบิน)
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

*เข้าทำงานวันที่ 22 มิ.ย. 2563


2. หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

บ้านแดง  หมู่ที่ 1

บ้านหนองผักแว่น  หมู่ที่ 2

บ้านไชยวานน้อย  หมู่ที่ 3

บ้านดงยาง  หมู่ที่ 4

บ้านโพธิ์  หมู่ที่ 5

บ้านดอนเขือง  หมู่ที่ 6

บ้านแดง  หมู่ที่ 7

บ้านแดง  หมู่ที่ 8

บ้านโนนลือชัย  หมู่ที่ 9

บ้านแดง  หมู่ที่ 10

บ้านแดง  หมู่ที่ 11

บ้านไชยวานพัฒนา  หมู่ที่ 12

บ้านแดง  หมู่ที่ 13

บ้านดงไร่  หมู่ที่ 14

บ้านดงยางพรพิบูลย์  หมู่ที่ 15


3. ภาพบรรยากาศ กศน. และห้องเรียน


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2022 เวลา 11:48 น. )  

Main Menu