กศน.เพื่อคนพิการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมครูผู้สอนคนพิการทุกคนในจังหวัดนครราชสีมา

หลักสูตรการอบรม
1. แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อคนพิการ  วิทยากร อ.ศิริวรรณ ทองสกุล ศกพ. สำนักงาน กศน.
2. แผนการเปลี่ยนผ่านและการส่งต่อ วิทยากร ผอ.วุฒิพล ทับธานี กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
3. การจัด กศน.เพื่อคนพิการแบบกึ่งโฮมสคูล , การนำฐานข้อมูลทางการศึกษาคนพิการมาใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.เพื่อคนพิการ , การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการในการจัด กศน.เพื่อคนพิการแบบกึ่งโฮมสคูล , บทบาทภารกิจของครูผู้สอนคนพิการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคนพิการแบบโฮมสคูล ,การปรับสภาพแวดล้อมบ้านให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แบบกึ่งโฮมสคูล , การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานครูผู้สอนคนพิการ/นักศึกษาคนพิการ วิทยากร ผอ.พีรฉัตร  อนุวงศ์ กศน.อำเภอขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

4. แผน/ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน , การวัดผลประเมินผล  วิทยากร ผอ.สมศักดิ์  จรจิตร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง / ผอ.พรเทพ  ทัศนสุวรรณ กศน.อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา แจ้งรายชื่อมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2556
เบิกค่าใช้จายจากโครงการ
ผู้สนใจสังเกตุการณ์โครงการ แจ้งความประสงค์ได้ที่ ผอ.พีรฉัตร อนุวงศ์ โทร 085 4817862 ดยเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด


ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เตรียมความพร้อมในการจัดอบรมครูผู้สอนคนพิการทุกคนในจังหวัดนครราชสีมา