กศน.เพื่อคนพิการอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ข้อมูลบุคลกรผู้บริหาร/ครูผู้สอนคนพิการ

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลบุคลกรผู้บริหาร/ครูผู้สอนคนพิการ

รูปภาพ ข้อมูลบุคลากร หน้าที่รับผิดชอบ
ชื่อ - สกุล: นางณัฐชยา  เอื้อมอุ่น
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
วุฒิการศึกษา: การศึกษามหาบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: กศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา)
โทรศัพท์: 08 9841 6170 , 08 1729 7712
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
บริหารสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล: นายพิชิตพล  แสนแสง
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ
วุฒิการศึกษา: เกษตรศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: กษ.บ. (การจัดการเกษตร)
โทรศัพท์: 08 6229 3282
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้พิการ ตำบลบ้านแดง
ชื่อ - สกุล: นายนพรัตน์  พันธ์แสน
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ
วุฒิการศึกษา: ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)
โทรศัพท์: 08 9863 2711
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้พิการ ตำบลดอนกลอย
ชื่อ - สกุล: นางสาวดุษฎี  สารภี
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ
วุฒิการศึกษา: อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: อส.บ. (อุตสาหกรรม)
โทรศัพท์: 08 6076 6853
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ผู้พิการ ตำบลนาทราย

ชื่อ - สกุล: ว่าง
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนคนพิการ
วุฒิการศึกษา: -
ชื่อย่อวุฒิ/สาขาวิชาเอก: -
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -
ผู้พิการ ตำบลนาทราย


บุคลากร