กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ตารางเวรรักษาการณ์ฯ กศน. ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เวรกลางวัน/กลางคืน

ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560 เวรกลางวัน/กลางคืน

คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
ที่  009 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560

........................................

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการพ้นจากการจารกรรม โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนทำลาย อัคคีภัยและเหตุอื่นๆ ที่เป็นอันตรายทั้งในวันราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยของสถานที่ราชการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 เวลา 16:42 น. )