ขอเฃิญคณะครู ปวช. เข้าร่วมเชียร์ ในงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย. 57 ณ สนามกีฬาราชนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Welcome to : Home

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ด้านการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของหลักสูตร โครงสร้าง หลักสูตร ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แนวทางการเทียบโอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดทำโครงการ สัดส่วนและการให้กิจกรรมการเรียนรู้ การจบหลักสูตรและการออกหลักฐานการศกึษา เพื่อสามารถจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ นั้น

ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี แจ้งให้ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ลอุดรธานี ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักเบิกในโครงการ ค่าพาหนะเบิกในต้นสังกัด โดยให้ครูผู้สอนจัดเตรียมเอกสารดังนี้

๑. จัดเตรียมแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้

๒. เนื้อหารายวิชา ท่านละ ๑ รายวิชา

๓. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

๔. ตารางการสอนส่วนบุคคล

๕. หลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดทำการสอน

พิมพ์ PDF

Back to top

Copyright © กลุ่มงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

WebSite & Designed by Kitsada Khongchuay! Tel. 08 9290 2383