ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

อีเมล พิมพ์ PDF

*** สมัครสมาชิก ฟรี!... (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)... ***

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด

2. กรอกแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

3. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป