กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home แบบฟอร์มเอกสาร กศน.

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบขออนุญาตไปราชการ และแบบรายงานผลการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/การศึกษาดูงาน 122
2 แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 88
3 แบบฟอร์มการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 1237
4 แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้ กศน. 367
5 แบบคำร้องขอลาออก นักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 535
6 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ (KTB Corporate Online) 585
7 แบบฟอร์ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 8708 264
8 แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน 253
9 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด 313
10 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 279
11 แบบฟอร์มใบลาออกจากการปฏิบัติงาน 292
12 แบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (แบบ กศ.ตน. 7, 9, 22, 26) 1080
13 แบบสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง (กศ.ตน.13) 1145
14 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 722
15 แบบฟอร์ม แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้ กศน. 1002
16 แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน 2291
17 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงใหม่ 2563) 1487
18 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2563) 1333
19 แบบฟอร์ม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2139
20 แบบฟอร์ม ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ 1287
21 แบบคำร้องขอความประสงค์ศึกษาต่อในระดับหลักสูตร ปวช.2556 943
22 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติไปราชการ 2702
23 แบบสรุปรายงานแบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 2219
24 แบบสรุปรายงานการสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทแยกตามหมู่บ้าน) 1686
25 แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 6896
26 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 3640
27 แบบคำร้องการทดสอบ V-NET หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1338
28 แบบคำร้องขอแก้ไขรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 / ร / มส. หลักสูตร ปวช. 1270
29 แบบคำร้องขอลาออก จากการเป็นนักศึกษา ปวช. 1694
30 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1992
31 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี 1686
32 แบบบันทึกการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV 3288
33 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 5216
34 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 3648
35 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตร ปวช. 2556 2077
36 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล/ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 7763
37 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2176
38 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ 2863
39 แบบคำร้องทั่วไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3345
40 คู่มือการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพื่อรายงานสถานศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 884
41 แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 997
42 แบบ กศน.4 หลักสูตร EP 3276
43 แบบฟอร์มหนังสือทวงคืนหนังสือเรียน (ทุกหลักสูตรการศึกษา) 1249
44 แบบติดตามผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา (หลักสูตร ปวช.) 2104
45 แบบฟอร์มโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 2698
46 แผนพัฒนาตนเอง ID-Plans 5162
47 แบบฟอร์ม บันทึกผลงานและกิจกรรม 2435
48 แบบฟอร์มบันทึกความดี 3315
49 แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 3710
50 แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่/การปฏิบัติหลังการสอน 3707
 

Main Menu