กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home แบบฟอร์มเอกสาร กศน.

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ (KTB Corporate Online) 42
2 แบบฟอร์ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 8708 31
3 แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน 34
4 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด 32
5 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 31
6 แบบฟอร์มใบลาออกจากการปฏิบัติงาน 30
7 แบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (แบบ กศ.ตน. 7, 9, 22, 26) 160
8 แบบสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง (กศ.ตน.13) 514
9 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 385
10 แบบฟอร์ม แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้ กศน. 540
11 แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน 1232
12 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงใหม่ 2563) 986
13 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2563) 911
14 แบบฟอร์ม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 1825
15 แบบฟอร์ม ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ 958
16 แบบคำร้องขอความประสงค์ศึกษาต่อในระดับหลักสูตร ปวช.2556 718
17 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติไปราชการ 2175
18 แบบสรุปรายงานแบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 1835
19 แบบสรุปรายงานการสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทแยกตามหมู่บ้าน) 1411
20 แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 5418
21 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 3056
22 แบบคำร้องการทดสอบ V-NET หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1093
23 แบบคำร้องขอแก้ไขรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 / ร / มส. หลักสูตร ปวช. 1033
24 แบบคำร้องขอลาออก จากการเป็นนักศึกษา ปวช. 1373
25 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1576
26 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี 1486
27 แบบบันทึกการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV 2890
28 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 4298
29 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 3043
30 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตร ปวช. 2556 1784
31 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล/ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 6957
32 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1742
33 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ 2540
34 แบบคำร้องทั่วไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2564
35 คู่มือการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพื่อรายงานสถานศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 690
36 แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 757
37 แบบ กศน.4 หลักสูตร EP 2698
38 แบบฟอร์มหนังสือทวงคืนหนังสือเรียน (ทุกหลักสูตรการศึกษา) 971
39 แบบติดตามผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา (หลักสูตร ปวช.) 1582
40 แบบฟอร์มโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 2301
41 แผนพัฒนาตนเอง ID-Plans 4529
42 แบบฟอร์ม บันทึกผลงานและกิจกรรม 1951
43 แบบฟอร์มบันทึกความดี 2595
44 แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 3304
45 แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่/การปฏิบัติหลังการสอน 3033