สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DOLE-PBR)

Home แบบฟอร์มเอกสาร กศน.

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 บันทึกขออนุญาต/อนุมัติไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ 72
2 แบบขออนุมัติสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 314
3 แบบฟอร์มการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 4612
4 แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สกร. 720
5 แบบคำร้องขอลาออก นักศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 1528
6 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ (KTB Corporate Online) 1410
7 แบบฟอร์ขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 8708 473
8 แบบฟอร์มขออนุมัติยืมเงิน 455
9 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด 647
10 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 512
11 แบบฟอร์มใบลาออกจากการปฏิบัติงาน 539
12 แบบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (แบบ กศ.ตน. 7, 9, 22, 26) 2468
13 แบบสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง (กศ.ตน.13) 2061
14 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน 1121
15 แบบฟอร์ม แบบขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้ กศน. 1475
16 แบบฟอร์ม บันทึกข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน 3175
17 แบบฟอร์มใบลงทะเบียนเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงใหม่ 2563) 2071
18 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2563) 1701
19 แบบฟอร์ม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2469
20 แบบฟอร์ม ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ 1574
21 แบบคำร้องขอความประสงค์ศึกษาต่อในระดับหลักสูตร ปวช.2556 1141
22 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติไปราชการ 3549
23 แบบสรุปรายงานแบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 2517
24 แบบสรุปรายงานการสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทแยกตามหมู่บ้าน) 1945
25 แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 8494
26 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 4121
27 แบบคำร้องการทดสอบ V-NET หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1549
28 แบบคำร้องขอแก้ไขรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 / ร / มส. หลักสูตร ปวช. 1469
29 แบบคำร้องขอลาออก จากการเป็นนักศึกษา ปวช. 1900
30 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2411
31 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี 1867
32 แบบบันทึกการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV 3539
33 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 6021
34 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 4367
35 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตร ปวช. 2556 2343
36 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล/ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 8244
37 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2402
38 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ 3109
39 แบบคำร้องทั่วไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3866
40 คู่มือการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพื่อรายงานสถานศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1057
41 แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 1200
42 แบบ กศน.4 หลักสูตร EP 3893
43 แบบฟอร์มหนังสือทวงคืนหนังสือเรียน (ทุกหลักสูตรการศึกษา) 1480
44 แบบติดตามผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา (หลักสูตร ปวช.) 2631
45 แบบฟอร์มโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 2971
46 แผนพัฒนาตนเอง ID-Plans 5545
47 แบบฟอร์ม บันทึกผลงานและกิจกรรม 2873
48 แบบฟอร์มบันทึกความดี 4209
49 แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 4043
50 แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่/การปฏิบัติหลังการสอน 4405
 

Main Menu