กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home บุคลากร กศน.ย้ายเข้า/ออก

ข้อมูลบุคลากร กศน. ที่ขอย้ายเข้า-ออก และลาออก

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลประวัติบุคลากร (โดยสังเขป) สถานะ
การปฏิบัติงาน
ชื่อ - สกุล : นายเทพพร เต็มตาวงษ์
ตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ (กศน.อำเภอเพ็ญ)
วันที่เข้าทำงาน :
1 ธันวาคม 2565
วันที่ลาออก :
-
สาเหตุ : -

รวมอายุการทำงาน :
- ปี - เดือน

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ กศน.

อำเภอพิบูลย์รักษ์

[1 ธันวาคม 2565]

*คำสั่งสำนักงาน

กศน.จังหวัดอุดรธานี

ที่ 171/2565

ลงวันที่ 21 พ.ย. 65

ชื่อ - สกุล : นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
วันที่เข้าทำงาน :
15 กรกฎาคม 2564
วันที่ลาออก :
30 กันยายน 2565
สาเหตุ :
ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอน้ำโสม
รวมอายุการทำงาน :
1 ปี 2 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[1 ตุลาคม 2565]
ชื่อ - สกุล : นางสาวจีรนันท์ สังคพัฒน์
ตำแหน่ง :
ครู กศน.ตำบล (นาทราย)
วันที่เข้าทำงาน :
1 สิงหาคม 2565
วันที่ลาออก :
-
สาเหตุ :
เรียกบรรรจุแต่งตั้ง (สนง.กศน.จ.อุดรธานี)
รวมอายุการทำงาน :
- ปี - เดือน

เรียกบรรจุแต่งตั้ง

[1 สิงหาคม 2565]
ชื่อ - สกุล : นายพงศกร  บัวสิงห์
ตำแหน่ง :
ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง)

วันที่เข้าทำงาน :
30 ธันวาคม 2563
วันที่ลาออก :
31 กรกฎาคม 2565
สาเหตุ :
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู กศน.ตำบล ที่ กศน.อ.เมืองอุดรธานี
รวมอายุการทำงาน :
1 ปี 7 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[1 สิงหาคม 2565]
ชื่อ - สกุล : นายแสงอรุณ เทพบุพงษ์
ตำแหน่ง :
ครู กศน.ตำบล (นาทราย)
วันที่เข้าทำงาน :
-
วันที่ลาออก :
-
สาเหตุ :
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู กศน.ตำบล ที่ กศน.ตำบลดอนกลอย
รวมอายุการทำงาน :
- ปี - เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[1 สิงหาคม 2565]
ชื่อ - สกุล : นางสาวชุลีกร เข็มพรหยิบ
ตำแหน่ง :
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบลดอนกลอย)
วันที่เข้าทำงาน :
21 ธันวาคม 2562
วันที่ลาออก :
1 มิถุนายน 2565
สาเหตุ :
เรียกบรรรจุแต่งตั้ง (ครูผู้ช่วย จังหวัดชลบุรี)
รวมอายุการทำงาน :
2 ปี 6 เดือน

ลาออกแล้ว

[1 มิถุนายน 2565]

ชื่อ - สกุล : นางสาวเบญจมาศ  เลื่อนแก้ว
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
วันที่เข้าทำงาน :
1 เมษายน 2565
วันที่ลาออก :
-
สาเหตุ :
เรียกบรรรจุแต่งตั้ง (สนง.กศน.จ.อุดรธานี)
รวมอายุการทำงาน :
- ปี - เดือน

เรียกบรรจุแต่งตั้ง

[1 เมษายน 2565]
ชื่อ - สกุล : นางสาวธีราภรณ์ พรหมแสงใส
ตำแหน่ง :
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบลดอนกลอย)
วันที่เข้าทำงาน :
1 เมษายน 2558
วันที่ลาออก :
1 กุมภาพันธ์ 2565
สาเหตุ :
เรียกบรรรจุแต่งตั้ง (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อบต.)
รวมอายุการทำงาน :
6 ปี 11 เดือน

ลาออกแล้ว

[1 กุมภาพันธ์ 2565]

ชื่อ - สกุล : นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ (สพป.สกลนคร 2)
วันที่เข้าทำงาน :
15 กรกฎาคม 2564
วันที่ลาออก :
-
สาเหตุ : -

รวมอายุการทำงาน :
- ปี - เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[15 กรกฎาคม 2564]
ชื่อ - สกุล : นายพงศกร  บัวสิงห์
ตำแหน่ง :
ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง)
วันที่เข้าทำงาน :
30 ธันวาคม 2563
วันที่ลาออก :
-
สาเหตุ :
เรียกบรรรจุแต่งตั้ง (สนง.กศน.จ.อุดรธานี)
รวมอายุการทำงาน :
- ปี - เดือน

เรียกบรรจุแต่งตั้ง

[30 ธันวาคม 2563]
ชื่อ - สกุล : นางอัญรินทร์ เอื้อมอุ่นรักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่เข้าทำงาน :
1 พฤษภาคม 2558
วันที่ลาออก :
-
สาเหตุ :
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อ.สร้างคอม
รวมอายุการทำงาน :
15 ปี 6 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[30 พฤศจิกายน 2563]
ชื่อ - สกุล : นายนิติพงษ์ หากันได้
ตำแหน่ง :
ครูผู้ช่วย
วันที่เข้าทำงาน :
23 กันยายน 2563
วันที่ลาออก :
-
สาเหตุ : -

รวมอายุการทำงาน :
- ปี - เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[23 กันยายน 2563]
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ชัย พลางวัน
ตำแหน่ง :
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่เข้าทำงาน :
15 ตุลาคม 2539
วันที่ลาออก :
-
สาเหตุ :
ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครฯ ที่ กศน.อ.พิบูลย์รักษ์
รวมอายุการทำงาน :
- ปี - เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[1 ธันวาคม 2563]
ชื่อ - สกุล : สิบเอกหญิงวิภา สนกันยา
ตำแหน่ง :
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
วันที่เข้าทำงาน :
1 ธันวาคม 2560
วันที่ลาออก :
30 พฤศจิกายน 2563
สาเหตุ :
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครฯ ที่ กศน.อ.บ้านดุง
รวมอายุการทำงาน :
3 ปี - เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[30 พฤศจิกายน 2563]
ชื่อ - สกุล : นายอภิเชษฐ์ ผาจวง
ตำแหน่ง :
ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง)
วันที่เข้าทำงาน :
11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ลาออก :
23 กันยายน 2563
สาเหตุ :
สอบบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
รวมอายุการทำงาน :
1 ปี 7 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[23 กันยายน 2563]
ชื่อ - สกุล : นายเฉลิมพล ทาปลัด
ตำแหน่ง :
ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.)
วันที่เข้าทำงาน :
1 มีนาคม 2558
วันที่ลาออก :
31 มีนาคม 2563
สาเหตุ :
เปลี่ยนตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่เป็น นักวิชาการพัสดุ
รวมอายุการทำงาน :
5 ปี - เดือน

ปฏิบัติหน้าที่

นักวิชาการพัสดุ

กศน.อ.พิบูลย์รักษ์

[1 เมษายน 2563]

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุภาพร ยิ้มย่อง
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนคนพิการ (กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์)
วันที่เข้าทำงาน :
1 เมษายน 2562
วันที่ลาออก :
31 มีนาคม 2563
สาเหตุ :
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการ ที่ กศน.อ.เมืองอุดรธานี
รวมอายุการทำงาน :
1 ปี - เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[31 มีนาคม 2563]
ชื่อ - สกุล : นางสาวชนัญชิดา กองสะดี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่เข้าทำงาน :
1 เมษายน 2562
วันที่ลาออก :
31 มีนาคม 2563
สาเหตุ :
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน :
1 ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2563]

ชื่อ - สกุล : นางพนิดา สมบูรณ์
ตำแหน่ง :
ครู ศรช. (กศน.ตำบลบ้านแดง)
วันที่เข้าทำงาน :
1 เมษายน 2556
วันที่ลาออก :
15 พฤษภาคม 2562
สาเหตุ :
ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สพป.1 (อุดรธานี)
รวมอายุการทำงาน :
6 ปี 2 เดือน

ลาออกแล้ว

[15 พฤษภาคม 2562]

ชื่อ - สกุล : นางสาวดุษฎี สารภี
ตำแหน่ง :
ครูผู้สอนคนพิการ (กศน.ตำบลนาทราย)
วันที่เข้าทำงาน :
1 มกราคม 2557
วันที่ลาออก :
7 มกราคม 2562
สาเหตุ :
ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
รวมอายุการทำงาน :
5 ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[7 มกราคม 2562]

ชื่อ - สกุล : นายชัยรัตน์ นาสว่าง
ตำแหน่ง :
ครู กศน.ตำบล (ดอนกลอย)
วันที่เข้าทำงาน :
12 กันยายน 2559
วันที่ลาออก :
22 สิงหาคม 2561
สาเหตุ :
ส่งตัวกลับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
รวมอายุการทำงาน :
1 ปี 10 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[23 สิงหาคม 2561]

ชื่อ - สกุล : นายอภิชาติ พิมพ์นนท์
ตำแหน่ง :
ครู ศรช. (กศน.ตำบลดอนกลอย)
วันที่เข้าทำงาน :
1 เมษายน 2557
วันที่ลาออก :
13 สิงหาคม 2561
สาเหตุ :
ไปรับตำแหน่งครูธุรการโรงเรียน สังกัด สพป.อด.3
รวมอายุการทำงาน :
4 ปี 4 เดือน

ลาออกแล้ว

[13 สิงหาคม 2561]

ชื่อ - สกุล : นายสมศักดิ์ บุญไชย
ตำแหน่ง :
ครู กศน.ตำบล (นาทราย)
วันที่เข้าทำงาน :
1 เมษายน 2549
วันที่ลาออก :
31 กรกฎาคม 2561
สาเหตุ :
รับราชการ (นักวิชาการศึกษา อบต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน)
รวมอายุการทำงาน :
12 ปี 3 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 กรกฎาคม 2561]

ชื่อ - สกุล : นายวีรชัย เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง :
ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง)
วันที่เข้าทำงาน :
1 ตุลาคม 2559
วันที่ลาออก :
30 เมษายน 2561
สาเหตุ :
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู กศน.ตำบล ที่ กศน.อ.หนองแสง
รวมอายุการทำงาน :
1 ปี 7 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[30 เมษายน 2561]
ชื่อ - สกุล : นางสาวกฤตชนก เคี่ยมคม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันที่เข้าทำงาน : 1 พฤษภาคม 2560
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2561
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : - ปี 11 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2561]

ชื่อ - สกุล : นางสาวยุภาพร โพธิ์อินทร์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2554
วันที่ลาออก : 31 ธันวาคม 2560
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : 6 ปี 2 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 ธันวาคม 2560]

ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎา คงช่วย
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2556
วันที่ลาออก : 30 กันยายน 2560
สาเหตุ : เปลี่ยนตำแหน่งการปฏิบัติหน้าที่เป็น ครู ศรช.
รวมอายุการทำงาน : 4 ปี - เดือน

ปฏิบัติหน้าที่

ครู ศรช.

กศน.ต.นาทราย

[1 ตุลาคม 2560]

ชื่อ - สกุล : นายคุณาวุฒิ ดอนกลอย
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

วันที่เข้าทำงาน : ปีพุทธศักราช 2533
วันที่ลาออก : 30 กันยายน 2560
สาเหตุ : เกษียณอายุราชการ
รวมอายุการทำงาน : 27 ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[30 กันายน 2560]
ชื่อ - สกุล : นางกองแพง สาลีหอม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด/คนสวน

วันที่เข้าทำงาน : 1 เมษายน 2550
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2560
สาเหตุ : เกษียณอายุ
รวมอายุการทำงาน : 10 ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2560]
ชื่อ - สกุล : นางสาวภัทรวรรณ ชัยพิเนตร
ตำแหน่ง : ครู ศรช. (กศน.ตำบลนาทราย)

วันที่เข้าทำงาน : 1 ธันวาคม 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2560
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : 3 ปี 5 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2560]
ชื่อ - สกุล : นายดนุพล อุตตมะ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง)

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2559
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู กศน.ตำบล จังหวัดนครพนม
รวมอายุการทำงาน : - ปี - เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นางสาวชฎาพร เหล่ากุล
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาเกษตรทั่วไป

วันที่เข้าทำงาน : 16 มีนาคม 2558
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ครู ศรช. กศน.อ.ประจักษ์ศิลปาคม
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 7 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นางมณีอร ชินวรรณ
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์อัตราจ้าง

วันที่เข้าทำงาน : 1 สิงหาคม 2557
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ.วังสามหมอ
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 1 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายสมศักดิ์ ตาสี
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

วันที่เข้าทำงาน : 1 พฤษภาคม 2558
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ กศน.อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 5 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายพิชิตพล แสนแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ

วันที่เข้าทำงาน : 22 เมษายน 2557
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติงานที่ กศน.อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 6 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายนพรัตน์ พันธ์แสน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ

วันที่เข้าทำงาน : 1 มกราคม 2557
วันที่ลาออก : 17 ตุลาคม 2559
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ กศน.อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 10 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[17 ตุลาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายวิสันต์ วงษาสืบ
ตำแหน่ง : ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ตำบลบ้านแดง)

วันที่เข้าทำงาน : 1 พฤศจิกายน 2556
วันที่ลาออก : 3 สิงหาคม 2559
สาเหตุ : ไปบรรจุแต่งตั้งผู้คุมผู้ต้องขัง
รวมอายุการทำงาน : 2 ปี 9 เดือน

ลาออกแล้ว

[3 สิงหาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายณรงค์ฤทธิ์ หลาบนอก
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล (นาทราย)

วันที่เข้าทำงาน : -
วันที่ลาออก : 1 สิงหาคม 2559
สาเหตุ : ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สพป.1 (หนองคาย)
รวมอายุการทำงาน : ปี เดือน

ลาออกแล้ว

[1 สิงหาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นางสาวชาลิสา ทองวิทิตย์
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล (นาทราย)

วันที่เข้าทำงาน : -
วันที่ลาออก : 1 พฤษภาคม 2559
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : - ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[1 พฤษภาคม 2559]
ชื่อ - สกุล : นายตรีเพ็ชร ศรีสารคาม
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาก่อสร้าง

วันที่เข้าทำงาน : 1 เมษายน 2556
วันที่ลาออก : 16 ธันวาคม 2558
สาเหตุ : ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 8 เดือน

ลาออกแล้ว

[16 ธันวาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางสาวกรรณิกา บุตรชาติ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบล (บ้านแดง)

วันที่เข้าทำงาน : -
วันที่ลาออก : 14 ธันวาคม 2558
สาเหตุ : ไปบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย สพม.21
รวมอายุการทำงาน : - ปี - เดือน

ลาออกแล้ว

[14 ธันวาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางสาวยุวิดา แพงงา
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาเกษตรทั่วไป

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2558
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 6 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นายวัชรพงษ์ ชัยลี
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

วันที่เข้าทำงาน : 1 พฤษภาคม 2557
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2558
สาเหตุ : ทำงานที่บริษัท จังหวัดชลบุรี
รวมอายุการทำงาน : 0 ปี 11 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางนิภาพร พันธุวร
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ

วันที่เข้าทำงาน : 1 มกราคม 2557
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2558
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติงานที่ กศน.อ.นายูง จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : ปี เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[31 มีนาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางสาวภาริณี ลาหลง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอนคนพิการ

วันที่เข้าทำงาน : 1 มกราคม 2557
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2558
สาเหตุ : ย้ายไปปฏิบัติงานที่ กศน.อ.นายูง จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 3 เดือน

ย้ายสถานที่ทำงาน

[31 มีนาคม 2558]
ชื่อ - สกุล : นางสาวจีรนันท์ สินทร
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์อัตราจ้าง

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2557
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : 0 ปี 6 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2557]
ชื่อ - สกุล : นายพงศกร จัตุรงค์
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์

วันที่เข้าทำงาน : 1 ตุลาคม 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2557
สาเหตุ : ทำงานที่ร้านชาญยนต์ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
รวมอายุการทำงาน : 0 ปี 6 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2557]

ชื่อ - สกุล : นางสาวธันย์ชนก พลสมัคร
ตำแหน่ง : ครู ปวช. สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

วันที่เข้าทำงาน : 1 เมษายน 2556
วันที่ลาออก : 31 มีนาคม 2557
สาเหตุ : ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวมอายุการทำงาน : 1 ปี 0 เดือน

ลาออกแล้ว

[31 มีนาคม 2557]


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2022 เวลา 12:19 น. )  

Main Menu