ศสกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DOLE-PBR)

Home เกี่ยวกับ ศสกร. กลยุทธ์ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ของสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

กลยุทธ์ของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1 ลุยถึงที่

1. ทำงานร่วมกับชุมชนในลักษณะร่วมอยู่ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมพัฒนา

2. ร่วมสำรวจข้อมูลในด้านอาชีพ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และประชากรวัยแรงงาน จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งเป็นเอกสาร และบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์

 

กลยุทธ์ที่ 2 ตอบโจทย์ในใจของผู้เรียน

1.  จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ร่วมกับผู้รู้ ภูมิปัญญา และเครือข่ายในชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน

2.  ต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ตลอดจนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลายรูปแบบหลายทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

3.  ต้องนำสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยประยุกต์ใช้ในชุมชน

4.  จัดเทียบโอนการศึกษาให้กับประชาชนวัยแรงงานและกลุ่มเป้าหมาย


กลยุทธ์ที่ 3 ขยาย และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

1. ต้องจัด กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เป็นที่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทุกรูปแบบของชุมชน

2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชนหลากหลายรูปแบบ เช่น ภูมิปัญญา โรงเรียน วัด กลุ่มอาชีพ แหล่งท่องเที่ยว ป่าไม้ ธรรมชาติ ฯลฯ

3. จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มเติมความรู้ให้กับชุมชนตลอดเวลา

4. จัดทำทำเนียบแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และขยายแหล่งเรียนรู้โดยการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

กลยุทธ์ที่ 4 ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย

1.  ต้องสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายพันธมิตรทุกองค์กร เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กร ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.  ประสาน/ส่งเสริม เครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมและจัดทำทำเนียบของเครือข่าย

3.  จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กศน.กับเครือข่าย เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน สถานประกอบ วิทยาลัยการอาชีพ


กลยุทธ์ที่ 5 บริการเปี่ยมคุณภาพ

1.  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

2.  จัดทำแผนและรายงานผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สามารถตรวจสอบได้

3.  จัดทำแผนการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม

4.  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม กศน.ร่วมกับเครือข่าย


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 05 มกราคม 2016 เวลา 21:02 น. )  

Main Menu