กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

อีเมล พิมพ์ PDF

วิสัยทัศน์

" ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้รับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนที่มีคุณภาพและหลากหลาย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

 

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิตและสังคม  และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระชาคมอาเซียน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

4. ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา รวมทั้ง กศน.ตำบล ให้มีบริการที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ทั่วถึง

5. จัดและส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และฝึกอาชีพที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้และนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข

6. จัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำมาจัดปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษา

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. ดำเนินการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนด


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2016 เวลา 16:07 น. )  

Main Menu