กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home คู่มือสำหรับประชาชนฯ

คู่มือสำหรับประชาชนของ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือสำหรับประชาชนของ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ มีดังนี้ (ดาวน์โหลดตามลิงค์หัวข้อต่างๆได้)

การขอตรวจสอบวุฒิการศึกษาของผู้เรียนหลักสูตรการศึกานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขอเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขอประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขอเอกสาร หลักฐานทางการศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรับนักศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขอจบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การขอหนังสือรับรองการจบหลักสูตรการศึกาษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทศักราช 2551
(ฉบับภาษาอังกฤษ)

การขอประเมินความรู้และประสบการณ์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรณีไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษา)


แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 16:26 น. )  

Main Menu