กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF
รูปภาพ ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา

ชื่อ - สกุล: นายเอกลักษณ์ บัณฑิต
ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นายราชันย์ บุญพา
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางมยุรี แก้วแก่น
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางบุญนอง อ่างคำ
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางอรพินธ์ เชี่ยวชาญ
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นายพรชัย ศรีจันทร์
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นายมนตรี ใหญ่โสมานัง
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นายสมศักดิ์ อึงสะกาว
ตำแหน่ง: กรรมการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: -
อีเมล: -


ชื่อ - สกุล: นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ
โทรศัพท์: -
โทรสาร: 0 4225 8241
อีเมล: -


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2021 เวลา 07:15 น. )  

Main Menu