กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF
ที่ ชื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ระยเวลาปฏิบัติราชการ
1

นายสุดใจ  ทับสมบัติ

ผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์

2533 – 2536

2

นายวิษณุ  กล้าวิจารณ์

หัวหน้าศูนย์ 1 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์

2536 – 2540

3

นายสมพงษ์  รอดวินิจ

หัวหน้าศูนย์ 1,2 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิบูลย์รักษ์

2540 – 2544

4

นายสมพงษ์  รอดวินิจ

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิบูลย์รักษ์

2544 – 2548

5

นายกนก  ไวสู้ศึก

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพิบูลย์รักษ์

ต.ค.2548 – ต. ค.2549

6

ว่าที่ พ.ต.สุรพล ประเสริฐธรรม

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอพิบูลย์รักษ์

ต.ค.2549 –พ.ย.2550

7

นางณัฐชยา  เอื้อมอุ่น

ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอพิบูลย์รักษ์

พ.ย.2550 – มี.ค.2551

8

นางณัฐชยา  เอื้อมอุ่น

ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์

มี.ค.2551 – พ.ค.2552
9

นางณัฐชยา  เอื้อมอุ่น

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอพิบูลย์รักษ์

พ.ค.2552 – พ.ค.2560

10 นางอัญรินทร์  เอื้อมอุ่นรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ พ.ค.2560 – พ.ย.2563
11 นางอัญรินทร์  เอื้อมอุ่นรักษ์ ผอ.กศน.อำเภอสร้างคอม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์
30 พ.ย.2563 – 14 ก.ค.2564
12 นางสาวรุจีวรรณ สมจันทร์
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์ 15 ก.ค.2564 – ปัจจุบัน
แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2021 เวลา 07:14 น. )  

Main Menu