สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home กฎระเบียบของสถานศึกษา

กฎระเบียบของสถานศึกษา

อีเมล พิมพ์ PDF

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี

-------------------------------------------------------------------------------

1. ผู้เรียนพบกลุ่มทุกสัปดาห์ ตามวัน – เวลา สถานที่ที่กำหนด
2. ให้เกียรติสถานที่ โดยช่วยกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการ
3. ไม่ทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาอาวุธเข้ามาในสถานที่พบกลุ่ม และรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะ
4. รักษาความสะอาดอาคารสถานที่อย่างเคร่งครัด ไม่ทิ้งขยะ
5. ห้ามสูบบุหรี่และดื่มสุราในสถานที่ราชการ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเด็ดขาด
6. สนทนาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ให้ความเคารพครูผู้สอน
7. ผู้เรียนแต่งกายในชุดที่สุภาพเรียบร้อย
8. ผู้เรียนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการสอบ และการเข้าสอบทุกครั้ง
9. ผู้เรียนต้องร่วมทำกิจกรรมตามที่ทางสถานศึกษากำหนด


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2023 เวลา 16:03 น. )  

Main Menu