สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DOLE-PBR)

Home ข้อมูลนักศึกษา

ข้อมูลผู้เรียน/นักศึกษา สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลผู้เรียน/นักศึกษา สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์

หลักสูตรการศึกษา ระดับ จำนวน (คน)
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปกติ)
ประถมศึกษา 72
มัธยมศึกษาตอนต้น 253
มัธยมศึกษาตอนปลาย 421
รวมทั้งหมด 746
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (คนพิการ) ประถมศึกษา 13
มัธยมศึกษาตอนต้น 25
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4
รวมทั้งหมด 42
รวมทั้งหมด (คน) 788

*ข้อมูลจากงานทะเบียนวัดผลประเมินผล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2023 เวลา 13:41 น. )  

Main Menu