กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home แบบฟอร์มการศึกษาต่อเนื่อง

แบบฟอร์มการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบฟอร์มการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)

ชื่อแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
ใบลงทะเบียนผู้สมัครเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.1
ใบสมัครวิทยากรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
แบบ กศน.ตน.2
คำสั่งแต่งตั้งวิทยากร แบบ กศน.ตน.3
หนังสือแจ้งขอเปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.4
บัญชีลงเวลาของวิทยากร แบบ กศน.ตน.5
บัญชีลงเวลาของผู้เรียนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.6
แบบประเมินผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.7
ขออนุมัติหลักการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ แบบ กศน.ตน.8
ทะเบียนผู้จบหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.9
แบบประเมินความพึงพอใจ แบบ กศน.ตน.10
ใบสำคัญผู้ผ่านการฝึกอบรม แบบ กศน.ตน.11
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ กศน.ตน.12
แบบสำรวจความต้องการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.13
ใบสมัครผู้เรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.14
แบบเขียนหลักสูตรต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.15
บันทึกขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มและเปิดสอนการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.16
หนังสือราชการขอส่งหลักฐานการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ แบบ กศน.ตน.17
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกงบประมาณ แบบ กศน.ตน.18
สรุปงบหน้าการเบิกเงิน แบบ กศน.ตน.19
ใบสำคัญรับเงิน แบบ กศน.ตน.20
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร แบบ กศน.ตน.21
แบบติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.22
แบบเขียนโครงการฝึกอบรม แบบ กศน.ตน.23
แบบขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมประชาชน แบบ กศน.ตน.24
หนังสือเชิญวิทยากร แบบ กศน.ตน.25
แบบรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.26
ประกาศ แต่งตั้ง สถานประกอบการ/แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา แบบ กศน.ตน.27
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดการเรียนรู้รายบุคคล แบบ กศน.ตน.28
แผนที่ สถานที่จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.29
บันทึกการนิเทศการศึกษาต่อเนื่อง แบบ กศน.ตน.30

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2021 เวลา 10:55 น. )  

Main Menu