สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home วาระผู้บริหาร/บุคลากร

วาระผู้บริหารและบุคลากร

อีเมล พิมพ์ PDF

วาระงาน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
1 ก.ย. 59
08:00
ประชุมสัมมนาติดตามและเสนอผลองานกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน
โรงแรมเชียงคาน รีเวอร์ เมาท์เท่น รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย ผอ.ณัฐชยา


วาระงาน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
15-17 ก.ย. 57
08:00
อบรมการจัดทำแผนจัดกิจกรรม และระบบงาน
สารสนเทศ กศน. เช่น E-Budget ...
ห้องประชุมฟ้าหลวงรีสอร์ท
จ.อุดรธานี
ผอ.ณัฐชยา, อ.กฤษฎา,
อ.กรรณิกา,อ.ยุวดี,
อ.ประวิท, อ.อภิชาติ
4-8 ก.ย. 57
07:00
มหากรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
จ.ชลบุรี
บุคลากรทุกคน
1 ก.ย. 57
08:00
ซ้อมเชียร์ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานี
*บุคลากรตามรายชื่อแนบ...


วาระงาน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
28-29 ส.ค. 57
08:00
อบรมโครงการอบรมฯ การวิจัยฯ ระยะที่ 2 กศน.อ.พิบูลย์รักษ์
บุคลากรทุกคน
26 ส.ค. 57 13:00 ประชุมเตรียมพร้อม สู่ ตำบลต้นแบบฯ
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ อ.กฤษฎา คงช่วย
13-14 ส.ค. 57 07:00 กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ระดับภาคอีสาน จ.มุกดาหาร ผอ.ณัฐชยา, อ.กฤษฎา, อ.สุรพงษ์, อ.สมศักดิ์,
อ.นพรัตน์, อ.พิชิตพล, อ.ยุวดี, อ,ดุษฎี, อ.แสงอรุณ,
อ.ภาริณี, อ.ชาลิสา, อ.ยุวิดา, อ.ภัทรวรรณ
12 ส.ค. 57 08:00 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ หอประชุม อ.พิบูลย์รักษ์ บุคลากรทุกคน
10 ส.ค. 57 09:00 วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2557 หอประชุม อ.พิบูลย์รักษ์ อ.คุณาวุฒิ, อ.ตรีเพ็ชร
8 ส.ค. 57
09:00
บุคลากรครูร่วมกันปลูกต้นไม้คนละต้น
สวนโชติพิบูลย์
บุคลากรทุกคน
7-8 ส.ค. 57
08:00
อบรมโครงการอบรมฯ วิจัยฯ ระยะที่ 1 กศน.อ.พิบูลย์รักษ์
บุคลากรทุกคน
4 ส.ค. 57
09:00
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม
กศน.อ.พิบูลย์รักษ์
บุคลากรทุกคน


วาระงาน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
30 ก.ย. 57
08:00
ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ชลิต (องคมนตรี) ห้องประชุม รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
บุคลากรทุกคน
25 ก.ค. 57
08:00
แข่งขันกีฬา รอบคัดเลือก"กศน.เกมส์" วิทยาลัยพลศึกษาอุดรธานี
บุคลากรทุกคน
17-18 ก.ค. 57 08:00 ออกข้อสอบระดับ ปวช. สำนักงาน กศน.จ.อุดรธานี คณะครู ปวช.
17 ก.ค. 57 08:00 ออกข้อสอบหลักสูตรพื้นฐาน 2551 สำนักงาน กศน.จ.อุดรธานี อ.กรรณิกา บุตรชาติ
18-22 ก.ค. 57
08:00
งานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ผอ.ณัฐชยา, อ.ณรงค์ฤทธิ์, อ.ยุวดี, อ.วิสันต์
และนักศึกษา 10 คน
10 ก.ค. 57
10:00
ทอดถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557 วัดพระแท่น
บุคลากรทุกคน


วาระงาน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
30 มิ.ย. 57 08:00 ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารฯ กศน.อ.บ้านดุง ผอ.ณัฐชยา, อ.กฤษฎา
27 มิ.ย. 57
09:00
กศน. ร่วมพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติ บ้านดอนเขือง
คณะครู ปวช.
26 มิ.ย. 57
07:00
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน
บ้านแดง
บุคลากรทุกคน
10-12 มิ.ย. 57
13:00
งานประเพณีบั้งไฟ ประจำปี 2557
บ้านแดง
บุคลากรทุกคน


วาระงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 57 08:00 เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญนอกโรงเรียน ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่สักทอง
อ.ยุวดี, อ.แสงอรุณ
26 พ.ค.- 6 มิ.ย. 57 08:00 พี่เลี้ยงอบรมพัฒนาบุคลากร โรงแรมสตาร์ ระยอง ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
26-30 พ.ค. 57 08:00 อบรมพัฒนาบุคลากร โรงแรมสตาร์ ระยอง อ.สกล, อ.วิสันต์
19-23 พ.ค. 57 08:00 อบรมพัฒนาบุคลากร โรงแรมสตาร์ ระยอง อ.กฤษฎา, อ.ยุวิดา
1-2 พ.ค. 57 08:00 ทดสอบ นศ.เทียบระดับฯ กศน.อ.หนองหาน คณะครูผู้รับผิดชอบ

วาระงาน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
2 เม.ย. 57 08:00 ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทุบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" สนง.กศน.จ.อุดรธานี คณะบุคลากรทุกคน
3-4 เม.ย. 57 08:00 ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายอาเซียน และสงกรานต์ โซน 3 (โนนสูง) คณะบุคลากรทุกคน
10 เม.ย. 57 13:00 รดน้ำดำหัว นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ ที่ว่าการอำเภอพิบูลย์รักษ์ คณะครู ปวช.และกศน.ตำบล
11 เม.ย. 57 09:00 ร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และวันผู้สูงอายุ วัดพระแท่น คณะบุคลากรทุกคน
13 เม.ย. 57 10:00 ทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่าสามัคคีธรรม คณะครู ปวช.
24-26 เม.ย. 57 08:00 ร่วมรับฟังบรรยายและเสวนาในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 121 ปี อุดรธานี จ.อุดรธานี คณะครู ปวช.
30 เม.ย. 57 08:00 ร่วมกิจกรรมสุดยอด กศน. เซ็นทรัลขอนแก่น ผอ.ณัฐชยา, ครูกฤษฎา, ครูวิสันต์, ครูสุรพงษ์, ครูพิชิตพล, ครูพนิดา, ครูดุษฎี, ครูภารณี, ครูยุภาพร

วาระงาน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
4 มี.ค. 57 08:00 รับโล่เกียรติคุณของ กศน. ศูนย์วิทย์ คลอง 6 กทม. ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
1-5 มี.ค. 57 08:00 ฝึกอบรมลูกเสือ A.T.C ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่สักแคมป์ อ.จิตราวดี, อ.ชาลิสา
อ.กรรณิกา, อ.ณรงค์ฤทธิ์,
อ.ยุวดี, อ.แสงอรุณ
อ.สกล, อ.ภัทรวรรณ
อ.วิสันต์, อ.ยุวิดา
1 มี.ค. 57 09:00 ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือ A.T.C ค่ายลูกเสือชั่วคราวไร่สักแคมป์ ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
19-21 มี.ค. 57 08:00 ประชุม "การพัฒนาห้องสมุดในยุคสังคมก้มหน้า" โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ นส.จีรนันท์ สินทร

วาระงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
25 ก.พ. 57 09:00 แนะนำแนวทางตัวบ่งชี้ของ สมศ. แก่บุคลากรครู กศน.อ.บ้านดุง ผอ.ณัฐชยา, อ.จิตราวดี,
อ.ณรงค์ฤทธิ์, อ.ยุวดี,
อ.แสงอรุณ, อ.กฤษฎา,
อ.ยุวิดา, อ.ยุภาพร
24 ก.พ. 57 09:00 ร่วมประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อ.ไชยวาน บุคลากรครูทุกคน
21-23 ก.พ. 57 07:00 ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ. กศน.อ.พิบูลย์รักษ์ บุคลากรครูทุกคน
18-19 ก.พ. 57 09:00 ประชุมคัดเลือกข้อสอบ ปวช.2/56 ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 อ.พงศกร, อ.ธันย์ชนก
17 ก.พ. 57 13:00 ประชุมการศึกษาต่อเนื่องฯ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 อ.วิสันต์, อ.ภัทรวรรณ
6-7 ม.ค. 57 08:00 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ระยะที่ 2 โรงแรมนภาลัย (ฟล.1) ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
4 ก.พ. 57 09:30 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุม อ.พิบูลย์รักษ์ ผอ.ณัฐชยา, อ.คุณาวุฒิ
3 ก.พ. 57 09:30 ประชุมกำนัน, ผญบ. ฯลฯ ห้องประชุม อ.พิบูลย์รักษ์ ผอ.ณัฐชยา, อ.คุณาวุฒิ

วาระงาน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2557

วัน เดือน ปี เวลา วาระงาน/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ/ผู้รับผิดชอบ
31 ม.ค. 57 09:30 ประชุมผู้บริหาร (สัญจร) กศน.อ.ประจักษ์ศิลปาคม ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
31 ม.ค. 57 06:00 ทำบุญตักบาตร วัดป่าสามัคคีสันติธรรม บุคลากรทุกคน
30 ม.ค. 57 07:00 ทำบุญตักบาตร/โรงทานฯ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม บุคลากรทุกคน
30-31 ม.ค. 57 08:00 อบรมการขยายผลเกษตรธรรมชาติ โซน3 บ้านข้าวสาร อ.ยุวิดา แพงงา
27 ม.ค. 57 13:00 พิธีเปิดงานการบรรยายธรรมฯ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
25 ม.ค. 57 10:00 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินดีเด่น กศน.กุมภวาปี ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
24 ม.ค. 57 08:00 เปิดโครงการอบรมการสอนคณิตฯ โรงแรมอุดรโฮเต็ล ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
24-26 ม.ค. 57 08:00 อบรมการสอนคณิตศาสตร์สำหรับครู กศน. โรงแรมอุดรโฮเต็ล อ.ณรงฤทธิ์, อ.ชาลิสา
23-24 ม.ค. 57 08:00 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ระยะที่ 1 โรงแรมนภาลัย อ.กฤษฎา, อ.ดุษฎี
23 ม.ค. 57 08:00 ร่วมพิธีเปิดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ระยะที่ 1 โรงแรมนภาลัย อ.กฤษฎา, อ.ดุษฎี
16 ม.ค. 57 08:00 ร่วมแข่งขันกีฬากระชับมิตรวันครู รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา บุคลากรทุกคน
15 ม.ค. 57 08:00 ประชุมหลักสูตรอาเซียน ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 หัวหน้า กศน.ตำบล
10 ม.ค. 57 08:00 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ห้องประชุม รร.บ้านโพธิ์ อ.ชาลิสา และคณะ
10 ม.ค. 57 08:00 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.นาทราย บุคลากร กศน.ต.นาทราย
9 ม.ค. 57 08:00 กิจกรรมแข่งขันกีฬา สนามกีฬาอนุบาลพิบูลย์รักษ์ ผอ.ณัฐชายา เอื้อมอุ่น
8 ม.ค. 57 09:00 ประชุมค่าใช้จ่ายคนพิการ ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 ผอ.ณัฐชยา, กฤษฎา, ประวิท
7 ม.ค. 57 09:30 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุม อ.พิบูลย์รักษ์ ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
6 ม.ค. 57 10:00 ประชุมงานวันครู ห้องประชุม อบต.บ้านแดง นางพนิดา สมบูรณ์
6 ม.ค. 57 13:00 ประชุมผู้บริหาร กศน.อ. ห้องประชุมบ้านเชียง ชั้น 2 ผอ.ณัฐชยา เอื้อมอุ่น
6 ม.ค. 57 08:00 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หอประชุม อบต.ดอนกลอย บุคลากร กศน.ต.ดอนกลอย

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 02 กันยายน 2016 เวลา 11:05 น. )  

Main Menu