กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565

อีเมล พิมพ์ PDF

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565

วัน เดือน ปี รายการ/กิจกรรม หมายเหตุ
เมษายน
1-30 เม.ย. 2565 รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับ
6 เม.ย. 2565 วันจักรี
วันหยุดราชการ
13-15 เม.ย. 2565 วันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย)
วันหยุดราชการ
20-25 เม.ย. 2565 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 1 ส่ง อ.ประวิท
26-30 เม.ย. 2565 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 2 ส่ง อ.ประวิท
30 เม.ย. 2565 อนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 งานทะเบียน
พฤษภาคม
1-15 พ.ค. 2565 รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับ
4 พ.ค. 2565 วันฉัตรมงคล
วันหยุดราชการ
13 พ.ค. 2565 วันพืชมงคล วันหยุดราชการ
15 พ.ค. 2565 วันวิสาขบูชา วันหยุดราชการ
16 พ.ค. 2565 วันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา
วันหยุดราชการ
17 พ.ค. 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ทุกระดับ
17-20 พ.ค. 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ กศน.ตำบล
1-25 พ.ค. 2565 คณะครูส่งแบบจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
สนง.กศน.จ.อุดรธานี
1-25 พ.ค. 2565 ลงทะเบียนผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ทุกระดับ
1-25 พ.ค. 2565 คณะครูส่งหลักฐาน นศ.ที่จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม)
ส่ง อ.ประวิท
มิถุนายน
3 มิ.ย. 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันหยุดราชการ
10-24 มิ.ย. 2565 ส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-NET ครั้งที่ 1/2565
ส่ง อ.ประวิทกรกฎาคม
13 ก.ค. 2565 วันอาสาฬหบูชา วันหยุดราชการ
14 ก.ค. 2565 วันเข้าพรรษา
วันหยุดราชการ
15 ก.ค. 2565 วันหยุดพิเศษ (ตามมิติ ครม.)
วันหยุดราชการ
28 ก.ค. 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
วันหยุดราชการ
29 ก.ค. 2565 วันหยุดพิเศษ (ตามมิติ ครม.) วันหยุดราชการ
สิงหาคม
12 ส.ค. 2565 วันแม่แห่งชาติ วันหยุดราชการ
21 ส.ค. 2565 สอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1/2565
รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
กันยายน
17-18 ก.ย. 2565 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
21 ก.ย. 2565 ประกาศผลการสอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1/2565 www.niets.or.th
ตุลาคม
11 ต.ค. 2565 ปิดภาคเรียนที่ 1/2565
13 ต.ค. 2565 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
วันหยุดราชการ
14 ต.ค. 2565 วันหยุดพิเศษ (ตามมิติ ครม.) วันหยุดราชการ
23 ต.ค. 2565 วันปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5)
วันหยุดราชการ
24 ต.ค. 2565 วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช วันหยุดราชการ
30 ต.ค. 2565 อนุมัตินักศึกษา จบหลักสูตรฯ ภาคเรียนที่ 1/2565 อ.ประวิท
1-31 ต.ค. 2565 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับ
พฤศจิกายน
29 พ.ย. 2564 ประกาศผลสอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1/2564 เว็บไซต์ สทศ.
1-10 พ.ย. 2564 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.ที่สมัครใหม่และลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ส่ง อ.ประวิท
1-14 พ.ย. 2564 ส่งคำขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (ส่ง จว.)
สนง.กศน.จ.อุดรธานี
1-15 พ.ย. 2564 คณะครูส่งหลักฐาน นศ.ที่จบการศึกษาทุกระดับ ปีการศึกษา 1/2564 ส่ง อ.ประวิท
1-16 พ.ย. 2564 งานทะเบียนวัดผล สรุปยอดนักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2564 อ.ประวิท
1 พ.ย. 2564 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (แบบออนไลน์ Online)
ณ กศน.ตำบล
1 พ.ย. 2564 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ กศน.ตำบล
ธันวาคม
1 ธ.ค. 2565 มอบวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 ณ กศน.อำเภอ
5 ธ.ค. 2565 วันพ่อแห่งชาติ (วันชาติ)
วันหยุดราชการ
10 ธ.ค. 2565 วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการ
12 ธ.ค. 2565 วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการ
30 ธ.ค. 2565 วันหยุดพิเศษ (ตามมิติ ครม.) วันหยุดราชการ
31 ธ.ค. 2565 หยุดวันสิ้นปี 2565 วันหยุดราชการ
มกราคม
1 ม.ค. 2566 วันขึ้นปีใหม่ 2566 วันหยุดราชการ
2 ม.ค. 2566 วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่ 2566 วันหยุดราชการ
16 ม.ค. 2566 คณะครูร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 67
ณ รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
กุมภาพันธ์
6 ก.พ. 2566 สอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 2/2565 ณ รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
มีนาคม
5-6 มี.ค. 2566 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ณ รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
6 มี.ค. 2566 วันมาฆบูชา
วันหยุดราชการ
7 มี.ค. 2566 ประกาศผลสอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 2/2565 www.niets.or.th


แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2022 เวลา 15:00 น. )  

Main Menu