สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (DLEC-PBR)

Home เกี่ยวกับ สกร. บุคลากร สกร. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

243 หมู่ 12 ถนนอุดรธานี-หนองคาย ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

(ตามหนังสือวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ที่ ศ.014176.สช.0107/ว.063 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

เริ่มฝึกงานฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 (5 เดือน)

**************************

ชื่อ - สกุล : นางสาววรรณภา วรรณบูรณ์

ชื่อเล่น : แจน (Jan)

ระดับชั้น : ปวช. 2/3

สาขาวิชา : การตลาด

รหัสประจำตัวประชาชน : 1 4123 01024 90 8

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5822015377

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 9 บ้านโนนลือชัย ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130

เบอร์โทรศัพท์ : 09 8153 5896

การมาปฏิบัติงาน : ลา = 4 ครั้ง , ลาครึ่งวัน = 3 ครั้ง , ขาด = 40 ครั้ง

ตารางลงเวลามาปฏิบัติงาน (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2560)

วันที่ พ.ย.59 หมายเหตุ ธ.ค.59 หมายเหตุ
ม.ค.60
หมายเหตุ ก.พ.60 หมายเหตุ มี.ค.60 หมายเหตุ ม.ย.60 หมายเหตุ
1 - ไม่มี OL ลา SUN อาทิตย์ 1 ปกติ ABS ขาด SAT เสาร์
2 - ไม่มี 1 ปกติ HOL หยุด 1 ปกติ OX ลาครึ่งวัน SUN อาทิตย์
3 - ไม่มี SAT เสาร์ HOL หยุด 1 ปกติ ABS ขาด 1 ปกติ
4 - ไม่มี SUN อาทิตย์ ABS ขาด SAT เสาร์ SAT เสาร์ 1 ปกติ
5 - ไม่มี HOL หยุด 1 ปกติ SUN อาทิตย์ SUN อาทิตย์ ABS ขาด
6 - ไม่มี 1 ปกติ 1 ปกติ 1 ปกติ ABS ขาด HOL จักรี
7 - ไม่มี 1 ปกติ SAT เสาร์ 1 ปกติ ABS ขาด ABS ขาด
8 - ไม่มี 1 ปกติ SUN อาทิตย์ 1 ปกติ ABS ขาด SAT เสาร์
9 - ไม่มี OL ลา 1 ปกติ 1 ปกติ ABS ขาด SUN อาทิตย์
10 - ไม่มี SAT เสาร์ 1 ปกติ ABS ขาด ABS ขาด ABS ขาด
11 - ไม่มี SUN อาทิตย์ 1 ปกติ SAT เสาร์ SAT เสาร์ 1 ปกติ
12 - ไม่มี HOL หยุด 1 ปกติ SUN อาทิตย์ SUN อาทิตย์ 1 ปกติ
13 - ไม่มี 1 ปกติ 1 ปกติ
HOL หยุด ABS ขาด HOL สงกรานต์
14 - ไม่มี 1 ปกติ SAT เสาร์ 1 ปกติ ABS ขาด HOL สงกรานต์
15 - ไม่มี 1
ปกติ SUN อาทิตย์
ABS ขาด ABS ขาด SAT เสาร์
16 - ไม่มี OX ลาครึ่งวัน TC วันครู
1 ปกติ
ABS ขาด SUN อาทิตย์
17 - ไม่มี SAT เสาร์ 1 ปกติ ABS ขาด ABS ขาด HOL หยุด
18 - ไม่มี SUN อาทิตย์ ABS ขาด SAT
เสาร์ SAT เสาร์ ABS ขาด
19 - ไม่มี 1 ปกติ 1 ปกติ SUN อาทิตย์ SUN อาทิตย์ 1 ปกติ
20 - ไม่มี 1 ปกติ 1 ปกติ ABS ขาด ABS ขาด 1 ปกติ
21 - ไม่มี 1 ปกติ SAT เสาร์ ABS ขาด ABS ขาด 1 ปกติ
22 - ไม่มี 1 ปกติ SUN อาทิตย์ ABS ขาด
ABS ขาด SAT เสาร์
23 - ไม่มี OL ลา 1 ปกติ ABS ขาด
ABS ขาด SUN อาทิตย์
24 - ไม่มี SAT เสาร์ 1 ปกติ ABS ขาด ABS ขาด 1 ปกติ
25 - ไม่มี SUN อาทิตย์ 1 ปกติ SAT เสาร์
SAT เสาร์ 1 ปกติ
26 - ไม่มี ABS ขาด 1 ปกติ SUN อาทิตย์
SUN อาทิตย์ ABS ขาด
27 - ไม่มี OL ลา 1 ปกติ 1 ปกติ ABS ขาด OX ลาครึ่งวัน
28 1 เริ่มฝึกฯ ABS ขาด SAT เสาร์ ABS ขาด ABS ขาด 1 ปกติ
29 1 ปกติ 1 ปกติ SUN อาทิตย์ - ไม่มี ABS ขาด SAT เสาร์
30 1 ปกติ 1 ปกติ 1 ปกติ - ไม่มี ABS ขาด SUN อาทิตย์
31 - ไม่มี SAT เสาร์ 1 ปกติ - ไม่มี ABS ขาด - ไม่มี

หมายเหตุ :>
1 = ปกติ
0 = หน่วยงานติดราชการ
OX = ลาครึ่งวัน
AX = ขาดครึ่งวัน
Teacher (TC) = วันครู
On Leave (ONL) = ลา
Absence (ABS) = ขาด
Holiday (HOL) = วันหยุด
Saturday (SAT) = วันเสาร์
Sunday (SUN) = วันอาทิตย์


นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี

243 หมู่ 12 ถนนอุดรธานี-หนองคาย ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

(ตามหนังสือวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ที่ ศ.014176.สช.0107/ว.063 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559)

เริ่มฝึกงานฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 (5 เดือน)

**************************

ชื่อ - สกุล : นางสาวพันวิกา  อาจอำนวย

ชื่อเล่น : เบนซ์ (Benz)

ระดับชั้น : ปวช. 2/3

สาขาวิชา : การตลาด

รหัสประจำตัวประชาชน : 1 4123 01024 83 5

รหัสประจำตัวนักศึกษา : 5822015376

ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 105 หมู่ที่ 3 บ้านไชยวานพัฒนา ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 41130

เบอร์โทรศัพท์ : 09 3996 9658

การมาปฏิบัติงาน : ลา = 4 ครั้ง , ลาครึ่งวัน = 2 ครั้ง , ขาด = 41 ครั้ง

ตารางลงเวลามาปฏิบัติงาน (วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 เมษายน 2560)

วันที่ พ.ย.59 หมายเหตุ ธ.ค.59 หมายเหตุ
ม.ค.60
หมายเหตุ ก.พ.60 หมายเหตุ มี.ค.60 หมายเหตุ ม.ย.60 หมายเหตุ
1 - ไม่มี OL
ลา
SUN
อาทิตย์
1
ปกติ
ABS
ขาด
SAT
เสาร์
2 - ไม่มี 1
ปกติ
HOL
หยุด
1
ปกติ
ABS
ขาด
SUN
อาทิตย์
3 - ไม่มี SAT
เสาร์
HOL
หยุด
1
ปกติ
ABS
ขาด
1
ปกติ
4 - ไม่มี SUN
อาทิตย์
OX
ลาครึ่งวัน
SAT
เสาร์
SAT
เสาร์
1
ปกติ
5 - ไม่มี HOL
หยุด
1
ปกติ
SUN
อาทิตย์
SUN
อาทิตย์
ABS
ขาด
6 - ไม่มี 1
ปกติ
1
ปกติ
OL
ลา
ABS
ขาด
HOL
จักรี
7 - ไม่มี 1
ปกติ
SAT
เสาร์
1
ปกติ
ABS
ขาด
ABS
ขาด
8 - ไม่มี 1
ปกติ
SUN
อาทิตย์
1
ปกติ
ABS
ขาด
SAT
เสาร์
9 - ไม่มี 1
ปกติ
1
ปกติ
1
ปกติ
ABS
ขาด
SUN
อาทิตย์
10 - ไม่มี SAT
เสาร์
1
ปกติ
ABS
ขาด
ABS
ขาด
1
ปกติ
11 - ไม่มี SUN
อาทิตย์
1
ปกติ
SAT
เสาร์
SAT
เสาร์
1
ปกติ
12 - ไม่มี HOL
หยุด
1
ปกติ
SUN
อาทิตย์
SUN
อาทิตย์
1 ปกติ
13 - ไม่มี 1
ปกติ
1
ปกติ
HOL
หยุด
ABS
ขาด
HOL
สงกรานต์
14 - ไม่มี 1 ปกติ SAT
เสาร์
ABS
ขาด
ABS ขาด HOL
สงกรานต์
15 - ไม่มี 1
ปกติ
SUN
อาทิตย์
ABS
ขาด
ABS ขาด SAT
เสาร์
16 - ไม่มี OX
ลาครึ่งวัน
TC
วันครู
ABS
ขาด
ABS ขาด SUN
อาทิตย์
17 - ไม่มี SAT
เสาร์
1
ปกติ
ABS
ขาด
ABS ขาด HOL
หยุด
18 - ไม่มี SUN
อาทิตย์
OL
ลา
SAT
เสาร์
SAT
เสาร์
1
ปกติ
19 - ไม่มี 1
ปกติ
1
ปกติ
SUN
อาทิตย์
SUN
อาทิตย์
1
ปกติ
20 - ไม่มี 1 ปกติ 1
ปกติ
ABS
ขาด
ABS
ขาด
1
ปกติ
21 - ไม่มี 1
ปกติ
SAT
เสาร์
ABS
ขาด
ABS
ขาด
1
ปกติ
22 - ไม่มี 1
ปกติ
SUN
อาทิตย์
ABS
ขาด
ABS
ขาด
SAT
เสาร์
23 - ไม่มี OL
ลา
1
ปกติ
ABS
ขาด
ABS
ขาด
SUN
อาทิตย์
24 - ไม่มี SAT
เสาร์
1
ปกติ
ABS
ขาด
ABS
ขาด
ABS
ขาด
25 - ไม่มี SUN
อาทิตย์
1
ปกติ
SAT
เสาร์
SAT
เสาร์
1
ปกติ
26 - ไม่มี ABS
ขาด
1
ปกติ
SUN
อาทิตย์
SUN
อาทิตย์
1
ปกติ
27 - ไม่มี ABS
ขาด
1
ปกติ
ABS
ขาด
ABS
ขาด
1
ปกติ
28 1 เริ่มฝึกฯ ABS
ขาด
SAT
เสาร์
ABS
ขาด
ABS
ขาด
1
ปกติ
29 1 ปกติ 1
ปกติ
SUN
อาทิตย์
-
ไม่มี
ABS
ขาด
SAT
เสาร์
30 1 ปกติ 1
ปกติ
1
ปกติ
-
ไม่มี
ABS
ขาด
SUN
อาทิตย์
31 - ไม่มี SAT เสาร์ 1 ปกติ - ไม่มี ABS ขาด - ไม่มี

หมายเหตุ :>
1 = ปกติ
0 = หน่วยงานติดราชการ
OX = ลาครึ่งวัน
AX = ขาดครึ่งวัน
Teacher (TC) = วันครู

On Leave (ONL) = ลา
Absence (ABS) = ขาด
Holiday (HOL) = วันหยุด
Saturday (SAT) = วันเสาร์
Sunday (SUN) = วันอาทิตย์


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2017 เวลา 12:51 น. )  

Main Menu