ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

พัฒนาตนด้วยหลักธรรม

อีเมล พิมพ์ PDF

 

รหัสหนังสือ 200461

ชื่อหนังสือ  พัฒนาตนด้วยหลักธรรม

ผู้แต่งสมจิต กังผึ้ง

สำนักพิมพ์ บริษัท โรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ 2549

ราคา  135 บาท

จำนวนหน้า 157 หน้า

เรื่อง... รู้หลักแห่งความสำเร็จ

            มนุษย์ทุกคนไม่มีใครปฏิเสธในเรื่อง อยากเป็นคนดี อยากเป็นคนเก่ง อยากร่ำรวย อยากมีชื่อเสียง อยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยกันทั้งนั้นแต่ในความเป็นจริงที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ ไม่มีคนดีทุกคน ไม่มีคนเก่งทุกคน ไม่มีคนร่ำรวยทุกคน ไม่มีคนมีชื่อเสียงทุกคน ไม่คนประสบความสำเร็จทุกคนเพระอะไร ? คำตอบก็ง่ายๆ เพราะทุกเกิดมาไม่เหมือนกันในเรื่องพื้นฐานทางครอบครัวและการอบรมสั่งสอน ตัวอย่างที่เห็นเป็นประจำในสังคมรอบข้าง และอื่นๆอีกมากมาย จากข้อมูลนี้ถามว่า ถ้าคนมีความตั้งใจจริงแล้วสามารถทำอะไรให้สำเร็จได้หรือไม่ ก็คงตอบง่ายๆ อีกว่าน่าจะทำได้ มนุษย์ทุกผู้สามารถทำสิ่งที่เราหวังได้ทั้งนั้น แต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่ความตั้งใจของบุคคลนั้นๆ เป็นสำคัญ และธรรมะที่จะนะพาผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิตก็คือ ธรรมะให้ถึงซึ่งความสำเร็จ 4 ประการ หรืออิทธิบาท 4 ซึ่งมีรายละเอียดมีดังนี้

            1.มีใจรักในงาน (ฉันทะ) “งาน” ตามพจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ 2530 กล่าวว่า งานคือสิ่งหรือเรื่องที่ทำ ในที่นี้จะกล่าวถึงเรื่องทำ “งาน” ในลักษณะของเรื่องที่ทำเพื่อเป็นอาชีพ เพื่อการดำรงชีวิตให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ

            2.มีความพากเพียร (วิริยะ) ขยันหมั่นกระทำสิ่งนั้นงานนั้นด้วย ความพยายาม ด้วยความอดทนและความเข้มแข็ง

            3.เอาใจฝักใฝ่ในงาน (จิตตะ) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ทำอยู่ และทำสิ่งนั้นด้วยจิตจดจ่อในงาน ฝักใฝ่ที่จะทำงานให้สำเร็จออกมาด้วยดีสวยงามที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ด้วยการคิดในเรื่องงานนั้นบ่อยๆ เสมอๆ และมีความตั้งใจทำงานนั้นอย่างอุทิศใจ

            4.พิจารณาไตร่ตรอง (วิมังสา)คือ การหมั่นใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผล ข้อเสีย เหตุที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด เหตุที่ทำให้งานนั้นออกมาดีโดยการทดลอง แล้ววางแผนวัดผล ประเมินผล สรุปผล คิดค้นวิธีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดการดำเนินการให้ผลดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อเป็นการพัฒนางานให้รุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป