ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

ทำบุญ 12 เดือน มหามงคลบนแผ่นดินสยาม

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200178

ชื่อเรื่อง  ทำบุญ  12  เดือน  มหามงคลบนแผ่นดินสยาม

ผู้แต่ง  เทพมงคล

สำนักพิมพ์  ยอดมาลา 

 พิมพ์ครั้งที่  1

จำนวนหน้า  127  หน้า 

ราคา  139  บาท

 

ประเพณีเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติสิบเนื่องต่อๆ กันมาเป็นเอกลักษณ์  และมีความสำคัญต่อสังคม  เช่น  การแต่งกาย  ภาษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม  กฎหมาย  คุณธรรม  ความเชื่อ  ฯลฯ  อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมทางสังคมเชื้อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจำชาติและถ่ายทอดกันมาโดยตามลำดับ  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประเภทของประเพณี  ประเภทของประเพณี  แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ได้แก่  1.  จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม  หมายถึง  สิ่งซึ่งสังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบกันมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง  เป็นเรื่องของความผิดถูก  มีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วย  2.  ขนบประเพณี  หรือสภาบัน  หมายถึง  ระเบียบแบบแผนที่สังคมได้กำหนดไว้แล้วปฏิบัติสืบต่อกันมาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  3.  ธรรมเนียมประเพณี  หมายถึง  ประเพณีเกี่ยวกับเรื่องเหมือนขนบประเพณีหรือมีความผิดถูเหมือนจารีตประเพณี  นอกจากประเภทของประเพณีที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วยังมีประเพณีต่างๆ  ที่เพื่อนๆ  อาจจะยังไม่เคยรู้จักเข้า  ถ้าเพื่อนๆ สนใจ  แนะนำให้อ่านหนังสือ  ทำบุญ  12  เดือน  มหามงคลบนแผ่นดินสยามได้ที่  หมวดศาสนานะค่ะ