ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 400409  เรียน-เล่น-เก่งใช้-ภาษาไทยยุค Hi-Tech


 

นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ ในคัมภีร์มหาวัสดุและอรรถกถาชาดก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200542

หนังสือเรื่อง  นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบ  ในคัมภีร์มหาวัสดุและอรรถกถาชาดก

ผู้เขียน  รศ.ดร.  รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน  ๒๕๔๘

จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บริษัทโล่การพิมพ์

จำนวน ๒๗๒ หน้า

ราคา ๒๐๐ บาท

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจอ่านเรื่องชาดกหรืออดีตชาติของพระพุทธเจ้า

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาจำนวน๔บทดังนี้

๑.  มหาวัสตุและอรรถกถาชาดก

๒.  ชาดกในมหาวัสตุที่คล้ายคลึงกับในอรรถกถาชาดก

๓.  ชาดกในมหาวัสตตุที่ต่างไปจากชาดกในอรรถกถาชาดก

๔.   บทสรุป

ตัวอย่างเรื่อง๑มหาวัสตุและอรรถกถาชาดก

ชาดกคือ เรื่องราวในอดีตชาติของพระโพธิสัตว์ก่อนจะเสวยพระชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ   และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระพิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเทวดาบ้าง  มนุษย์บ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างรวม๕๔๗ชาติ  ชาดกเป็นนิทานที่รวบรวมมาจากที่ต่างๆและเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่ก่อนครั้งพุทธกาล  มิใช่เป็นพุทธวัจนะทั้งหมด มีผู้ศึกษาและประมวลที่มาของนิทานชาดกสรุป๔ทางคือ

๑จากเรื่องที่มีเล่ากันทั่วไปและมีมาก่อนการรวบรวมคัมภีร์ชาดกที่สมบรูณ์

๒จากนิทานชาวบ้านหรือนิทานต่างประเทศที่แพร่เข้ามา

๓จากเรื่องราวในประวัติศาสตร์หรือพงศาวดารบ้านเมืองก่อนพุทธกาลยุคพุทธกาล