ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด  600210  การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

 

กรรมลิขิต

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200211

กรรมลิขิต 

รวบรวมเรียงโดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ  น.ธ. เอก , วศ.บ. (จุฬา), M.S.(Computer) วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร

พิมพ์ที่ บริษัท เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด 325-329,527-531 ซอย ส. ธรณินทร์ 5 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 274-4030-5 

บริจาคห้ามจำหน่าย

จำนวน 113 หน้า

มีเนื้อหาทั้งหมด 46 บท  จะแนะนำเรื่องที่ 9  ภูมิ 31  หน้า 19

ภูมิ ๓๑

พระไตยปิฎกซึ่งเป็นคำภีร์สำคัญที่สุดของพระพุธศาสนา กล่าวถึงนรกสวรรค์ที่เป็นปรโลกไว้หลายแห่งเช่น ๒๕/๒๗๓ (เล่ม ๒๕ ข้อ ๒๗๓ ) กล่าวถึงอบายภูมิ ๔    ๑๙/๑๖๘๑ กล่าวถึงสวรรค์ ๖  ๑๑/๒๓๕ กล่าวถึงอรูป (อรูปพรหม) ๔ เป็นต้น

ในคัมภีร์อรรถกถากล่าวว่า ภพหรือภูมิที่สรรพสัตว์ท่องเที่ยวเวียนไหว้ตายเกิดมีทั้งหมด ๓๑ ภูมิ คือ

อบายภูมิ ๔ ( นิรยภูมิ ติรัจฉานภูมิ ปิตติวิสยภูมิ อสุรกายภูมิ )

มนุษย์ ๑

สวรรค์ ๖ ( จาตุมหาราชิกาภูมิ – ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิ )

รูปพรหม ๑๖ ( ปาริสัชชาภูมิ – อกนิฏฐสุทธาวาสภูมิ )

อรูปพรหม ๔ ( อากาสนานัญจายตนภูมิ – เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ )

ใน  ๓๑  ภูมินี้ อบาย ๔ จัดเปฝ้นทุคติ  ที่เหลือคือมนุษย์เทวโลกและพรหมโลกจัดเป็นสุคติ