ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

นิทานชาดก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200542  

เรื่อง นิทานชาดก  

ผู้แต่งรศ.ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์

หนังสือ นิทานชาดก ฉบับเปรียบเทียบเล่มนี้กล่าวถึงการศึกษาเปรียบเทียบนิทานชาดกในมหาวัสตุกับในอรรถกถาชาดก เพื่อตรวจสอบว่ามีความคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด ส่วนที่คล้ายกันเป็นอย่างไร และส่วนที่แตกต่างกันออกไปเป็นอย่างไร  การศึกษาวิเคราะห์วิจัยในประเด็นดังกล่าวข้างต้นจะขยายความรู้ในเรื่องการศึกษานิทานชาดกอันเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาหมวดสำคัญให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น และที่สำคัญนิทานชาดกเหล่านี้มิใช่เป็นเพียงนิทานอ่านเพลิน แต่ได้แสดงหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาโดยเฉพาะการบำเพ็ญทศบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้สัจธรรมในพุทธศาสนา