ห้องสมุดประชาชน อำเภอพิบูลย์รักษ์

แนะนำหนังสือมาใหม่!

 

รหัสบาร์โค้ด 600012  กฤษณาไม้หอม ไม้มหาเศรษฐี

 

มหาเวชสันดรชาดก

อีเมล พิมพ์ PDF

 

200445

ชื่อหนังสือ  มหาเวชสันดรชาดก

ชื่อผู้แต่ง  กฤตย์  เชยกีวงศ์

สำนักพิมพ์  ๆเสริมปัญญา

ราคา 100 บาท

จำนวน 184  หน้า

หนังสือ  มหาเวชสันดรชาดก เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมประวัติ มหาเวชสันดรชาดก ว่าด้วยมหาเวชสันดรบำเพ็ญทานบารมี  และหนังสือเล่นนี้เห็นว่าชาดกเป็นวิธีการสอนธรรมะแบบบุคลาธิษฐานที่สนุก ชวนให้ติดตามและเหมาะกับเด็กทุกวัย และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ

ที่จะนำมาเขียนนี้คือ ประโยชน์จากการอ่านชาดก

ในการอ่าน “ทศชาติชาดก” นี้ ย่อมเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน ทำให้เกิดปัญญา คุณธรรม และมีเหตูผลที่ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกษ์ ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ชาดกทั้ง 10 เรื่อง มึดั้งนี้

1.       การอ่านเรื่องพระเตมีย์ อันเป็นเรื่องที่หนึ่ง เป็นเหตุให้ตนมีใจน้อมไปในการบวช

2.       การอ่านเรื่องพระมหาชนก อันเป็นเรื่องที่สอง เป็นเหตุให้ตนต้องละความเกียจคร้านไม่ย่อท้อ ตั้งอยู่ในวริยะ ความแกล้วกล้า พากเพียร

3.       การอ่านเรื่องสุวรรณสาม อันเป็นเรื่องที่สาม เป็นเหตุให้ตนมีคุณธรรมอันงาม คือ เมตตากตัญญูประจำใจของผู้ตนนั้น

4.       การอ่านเรื่องพระเจ้าเนมิราช อันเป็นเรื่องที่สี่ เป็นเหตุให้ตนมั่นอยู่ในการอธิฐานอุโบสถ

5.       การอ่านเรื่องมโหสถ อันเป็นเรื่องที่ห้า  เป็นเหตุให้ตนได้ปัญญาเฉลียวฉลาดในอุบายต่างๆ

6.       การอ่าเรื่องภูริทัต อันเป็นเรื่องที่หก เป็นเหตุให้ตนมั่นอยู่ในศีลธรรม

7.       การอ่านเรื่องจันทกุมาร อันเป็นเรื่องที่เจ็ด เป็นเหตุให้ตนมั่นอยู่ในขันติ คือ ความอดทน ไม่คิดต่อสู้ผู้ใด

8.       การอ่านเรื่องพรหมนารท อันเป็นเรื่องที่แปด เป็นเหตุให้ตนมั่นอยู่ในอุเบกขา

9.       การอ่านเรื่องวิธุรชาดก อันเป็นเรื่องที่เก้า เป็นเหตุให้ตนมั่นอยู่ในสัจจะความจริง

10.   การอ่านเรื่องพระเวชสันดร ซึ่งเรียกว่าเรื่องมหาชาติ  อันเป็นเรื่องที่สิบ ซึ่งเป็นเรื่องจวนจะตรัสรู้ เป็นเหตุให้ตนมีใจหนักแน่นอยู่ในทางทานยิ่งกว่าทานอื่นๆ

ถ้าใครสนใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ก็สามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุดนะค่ะ