กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home แบบฟอร์มเอกสาร กศน.

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบฟอร์ม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 244
2 แบบฟอร์ม ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ 299
3 แบบคำร้องขอความประสงค์ศึกษาต่อในระดับหลักสูตร ปวช.2556 292
4 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติไปราชการ 734
5 แบบสรุปรายงานแบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 824
6 แบบสรุปรายงานการสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทแยกตามหมู่บ้าน) 645
7 แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 2328
8 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 1874
9 แบบคำร้องการทดสอบ V-NET หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 565
10 แบบคำร้องขอแก้ไขรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 / ร / มส. หลักสูตร ปวช. 518
11 แบบคำร้องขอลาออก จากการเป็นนักศึกษา ปวช. 632
12 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 722
13 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี 817
14 แบบบันทึกการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV 2038
15 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2414
16 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 1782
17 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตร ปวช. 2556 1012
18 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล/ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 3923
19 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 842
20 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ 1548
21 แบบคำร้องทั่วไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1183
22 คู่มือการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพื่อรายงานสถานศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 348
23 แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 348
24 แบบ กศน.4 หลักสูตร EP 1321
25 แบบฟอร์มหนังสือทวงคืนหนังสือเรียน (ทุกหลักสูตรการศึกษา) 479
26 แบบติดตามผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา (หลักสูตร ปวช.) 523
27 แบบฟอร์มโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 1403
28 แผนพัฒนาตนเอง ID-Plans 1016
29 แบบฟอร์ม บันทึกผลงานและกิจกรรม 926
30 แบบฟอร์มบันทึกความดี 1166
31 แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 2173
32 แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่/การปฏิบัติหลังการสอน 1464