กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home แบบฟอร์มเอกสาร กศน.

แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบฟอร์ม ขออนุญาตสับเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ 270
2 แบบคำร้องขอความประสงค์ศึกษาต่อในระดับหลักสูตร ปวช.2556 275
3 แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ ขออนุมัติไปราชการ 633
4 แบบสรุปรายงานแบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 795
5 แบบสรุปรายงานการสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทแยกตามหมู่บ้าน) 623
6 แบบสำรวจความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ (ประเภทประจำภาคเรียน) 2218
7 คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) 1793
8 แบบคำร้องการทดสอบ V-NET หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 539
9 แบบคำร้องขอแก้ไขรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0 / ร / มส. หลักสูตร ปวช. 495
10 แบบคำร้องขอลาออก จากการเป็นนักศึกษา ปวช. 604
11 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 698
12 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี 783
13 แบบบันทึกการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV 2007
14 แบบคำร้องขอจบ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 2355
15 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 1750
16 แบบฟอร์มใบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา หลักสูตร ปวช. 2556 980
17 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครู กศน.ตำบล/ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 3788
18 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 808
19 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูผู้สอนคนพิการ 1502
20 แบบคำร้องทั่วไป หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 1148
21 คู่มือการเขียนรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เพื่อรายงานสถานศึกษา) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 333
22 แบบบันทึกการฝึกประสบการณ์จริง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 329
23 แบบ กศน.4 หลักสูตร EP 1273
24 แบบฟอร์มหนังสือทวงคืนหนังสือเรียน (ทุกหลักสูตรการศึกษา) 464
25 แบบติดตามผู้เรียนหลังจากสำเร็จการศึกษา (หลักสูตร ปวช.) 501
26 แบบฟอร์มโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ 1370
27 แผนพัฒนาตนเอง ID-Plans 984
28 แบบฟอร์ม บันทึกผลงานและกิจกรรม 893
29 แบบฟอร์มบันทึกความดี 1133
30 แบบบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 2119
31 แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติหน้าที่/การปฏิบัติหลังการสอน 1410