กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561

อีเมล พิมพ์ PDF

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561

วัน เดือน ปี รายการ/กิจกรรม หมายเหตุ
1-25 เม.ย. 2561 รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับ
6-10 เม.ย. 2561 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 1 ส่ง อ.ประวิท
11-15 เม.ย. 2561 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 2 ส่ง อ.ประวิท
16-20 เม.ย. 2561 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 3 ส่ง อ.ประวิท
15-25 เม.ย. 2561 คณะครูส่งหลักฐาน นศ.ที่จบการศึกษาทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2560 ส่ง อ.ประวิท
21-30 เม.ย. 2561 งานทะเบียนวัดผล สรุปยอดนักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2561 อ.ประวิท
1 พ.ค. 2561 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กศน.ตำบล
11 พ.ค. 2561 มอบวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ณ กศน.อำเภอ
15 พ.ค. 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กศน.ตำบล
6-15 มิ.ย. 2561 คณะครูส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับ
9-15 ก.ค. 2561 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับ
25-31 ก.ค. 2561 ส่งคะแนนสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561 (สมุดประเมินผลฯ) ส่ง อ.ประวิท
1-10 ส.ค. 2561 งานทะเบียนวัดผล ลงคะแนนสอบระหว่างภาคในระบบฯ อ.ประวิท
26 ส.ค. 2561 สอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
15-16 ก.ย. 2561 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ณ รร.ในเขตตำบล
25-30 ก.ย. 2561 งานทะเบียนสรุปยอด นศ.จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 อ.ประวิท
26 ก.ย. 2561 ประกาศผลสอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1/2561 เว็บไซต์ สทศ.
1-25 ต.ค. 2561 รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ทุกระดับ
6-10 ต.ค. 2561 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 1 ส่ง อ.ประวิท
17-20 ต.ค. 2561 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 2 ส่ง อ.ประวิท
21-25 ต.ค. 2561 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 3 ส่ง อ.ประวิท
17-25 ต.ค. 2561 คณะครูส่งหลักฐาน นศ.ที่จบการศึกษาทุกระดับ ปีการศึกษา 1/2561 ส่ง อ.ประวิท
26-30 ต.ค. 2561 งานทะเบียนวัดผล สรุปยอดนักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2561 อ.ประวิท
5 พ.ย. 2561 มอบวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กศน.อำเภอ
12 พ.ย. 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กศน.ตำบล
16 พ.ย. 2561 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กศน.ตำบล
10 ก.พ. 2562 สอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 2/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
16-17 มี.ค. 2562 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561
ณ รร.ในเขตตำบล
26 มี.ค. 2562 ประกาศผลสอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 2/2561 เว็บไซต์ สทศ.


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2018 เวลา 13:30 น. )