กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วัน เดือน ปี รายการ/กิจกรรม หมายเหตุ
1-25 เม.ย. 2563 รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับ
6-10 เม.ย. 2563 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 1 ส่ง อ.ประวิท
11-15 เม.ย. 2563 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 2 ส่ง อ.ประวิท
16-20 เม.ย. 2563 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 3 ส่ง อ.ประวิท
15-25 เม.ย. 2563 คณะครูส่งหลักฐาน นศ.ที่จบการศึกษาทุกระดับ ภาคเรียนที่ 2/2561 ส่ง อ.ประวิท
21-30 เม.ย. 2563 งานทะเบียนวัดผล สรุปยอดนักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2561 อ.ประวิท
1-31 พ.ค. 2563 ปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19
เลื่อนเปิดภาคเรียน
1-30 มิ.ย. 2563 ปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เลื่อนเปิดภาคเรียน
1 ก.ค. 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบล
1 ก.ค. 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.ตำบล
6-15 ก.ค. 2563 คณะครูส่งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับ
15-20 ส.ค. 2563 สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 ทุกระดับ
25-26 ส.ค. 2563 ส่งคะแนนสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 (สมุดประเมินผลฯ) ส่ง อ.ประวิท
27-31 ส.ค. 25613 งานทะเบียนวัดผล ลงคะแนนสอบระหว่างภาคในระบบฯ อ.ประวิท
25-30 ก.ย. 2561 งานทะเบียนสรุปยอด นศ.จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 อ.ประวิท
11 ต.ค. 2563 สอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
24-25 ต.ค. 2563 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
1-30 พ.ย. 2563 รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ทุกระดับ
11 พ.ย. 2563 ประกาศผลสอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 1/2563 เว็บไซต์ สทศ.
6-10 พ.ย. 2563 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 1 ส่ง อ.ประวิท
17-20 พ.ย. 2563 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 2 ส่ง อ.ประวิท
21-25 พ.ย. 2563 คณะครูส่งรายชื่อ นศ.รอบที่ 3 ส่ง อ.ประวิท
17-25 พ.ย. 2563 คณะครูส่งหลักฐาน นศ.ที่จบการศึกษาทุกระดับ ปีการศึกษา 1/2563 ส่ง อ.ประวิท
18-30 พ.ย. 2563 งานทะเบียนวัดผล สรุปยอดนักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2563 อ.ประวิท
30 พ.ย. 2563 ส่งแบบอนุมัติจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2563 สนง.กศน.จ.อุดรธานี
1 ธ.ค. 2563 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ณ กศน.ตำบล
1 ธ.ค. 2563 ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ กศน.ตำบล
17 ธ.ค. 2563 มอบวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.อำเภอ
31 ธ.ค. 2563 หยุดวันสิ้นปี 2563 วันหยุด
1 ม.ค. 2564 หยุดวันขึ้นปีใหม่ 2564 วันหยุด
7 มี.ค. 2564 สอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
3-4 เม.ย. 2564 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563
ณ รร.พิบูลย์รักษ์พิทยา
7 เม.ย. 2564 ประกาศผลสอบวัดผลระดับชาติ N-NET ครั้งที่ 2/2563 เว็บไซต์ สทศ.
10-15 เม.ย. 2564 คณะครูส่งหลักฐาน นศ.ที่จบการศึกษาทุกระดับ ปีการศึกษา 2/2563 ส่ง อ.ประวิท
30 เม.ย. 2564
มอบวุฒิการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ณ กศน.อำเภอ
1-30 พ.ค. 2564 รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกระดับ


แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021 เวลา 11:35 น. )