กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี (NFE-PBR)

Home ตารางเวรรักษาการณ์ฯ กศน. ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เวรกลางวัน/กลางคืน

ตารางเวรรักษาการณ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เวรกลางวัน/กลางคืน

คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลย์รักษ์
ที่  010 / 2561
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

........................................

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและพิทักษ์รักษาคุ้มครองสถานที่ และทรัพย์สินของทางราชการพ้นจากการจารกรรม โจรกรรม ก่อวินาศกรรม การบ่อนทาลาย อัคคีภัยและเหตุอื่นๆ ที่เป็นอันตรายทั้งในวันราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อความปลอดภัยของสถานที่ราชการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดเวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 จึงขอแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรรักษาการณ์


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 09:27 น. )